Month: September 2018

Maglunsulan si Ko-Lason

Maglunsulan si Ko-Lason
Ann-Nem-Oh-Nee Finds Adventure

Maglahat si Ko-Lason dakayuꞌ lason ma tahik.   Sinumu na iya ma batu paglahatanna. Alamma na iya. Bilahi iya maglunsulan. Magbagay iya maka dakayuꞌ omang, jari aniyaꞌ garaꞌ ya Omang ēꞌ boꞌ supaya makapaglunsul si Ko-Lason.

Downloadable in PDF form.