Luke

Ōnku si Luke. Dumaꞌin ka ōn Sama ilu, ōn Milikan. Webmaster aku ma Sinama.org sogoꞌ bang aku bineyaꞌ subay bangsa Sama kamemon ya tagdapū website itu ya bay hinangku.

Maraiꞌ tasayubi saliꞌ aloman-loman aku magpakilāhan dīku sabab dumaꞌin aku nianakan Sama. Milikan aku. Bay aku piꞌitu ni Pilipin boꞌ aku mag-internship ma linguistics maka ma community work. Maitu takilāku hꞌndaku angkan aku bay aminda ni bahasa Sinama min saddī bahasa. Minsan halam aku nianakan Sama, Sama na aku sabab Sama hꞌndaku maka Sama du isab saga anakku. Panduꞌan kami sigām magsinama. Proud toꞌongan kami ma bangsa Sama itu angkan mura-murahan aniyaꞌ isab kasamahan aheka pasōd ma Kauman Sama Online itu, boꞌ pabantugta Bangsa Sama ma katilingkal dunya.

Bohe’-Botong

Bohe'-Botong

Bohe’-Botong
(Coconut Water)
Bay Sinulat e’ si Omarjan Jahuran
Bay Ginudlis e’ si Mary Ann A. Legitimas
Central Sinama

Po’onan Wanni

Po'onan Wanni

Po’onan Wanni
(The Kuwini Mango Tree)
Bay sinulat he’ si Kelong maka si Rebecca Pilas
Bay ginudlis he’ si Kacy C. Garrido
Central Sinama

Omang

Omang

Omang
(Hermit Crab)
Bay sinulat e’ si Omarjan Jahuran
Bay ginudlis e’ si Dioher Lagam
Central Sinama

Am’ssi Mma’ku 2

Am’ssi Mma’ku Dakayu’ big book bay sinulat e’ si Mastal Leonida Gulam ma bahasa Sinama.  Būk itu ma pasalan dakayu’ magdaraing maka anak-h’ndana, pagusaha maka kallum sigām.

Am’ssi Mma’ku 1

Am’ssi Mma’ku Dakayu’ Big Book bay nihinang ma Participatory Orthography Development Workshop bay 2013.  Si Mastal Leonida D. Gulam bay anulat. Story itu ma pasalan si Toto’.  Onde’-onde’ iya.  Anabang iya ma mma’na ma pagusaha.  Jari takeket iya ni daing.

Skip to toolbar