Luke

Ōnku si Luke. Dumaꞌin ka ōn Sama ilu, ōn Milikan. Webmaster aku ma Sinama.org sogoꞌ bang aku bineyaꞌ subay bangsa Sama kamemon ya tagdapū website itu ya bay hinangku.

Maraiꞌ tasayubi saliꞌ aloman-loman aku magpakilāhan dīku sabab dumaꞌin aku nianakan Sama. Milikan aku. Bay aku piꞌitu ni Pilipin boꞌ aku mag-internship ma linguistics maka ma community work. Maitu takilāku hꞌndaku angkan aku bay aminda ni bahasa Sinama min saddī bahasa. Minsan halam aku nianakan Sama, Sama na aku sabab Sama hꞌndaku maka Sama du isab saga anakku. Panduꞌan kami sigām magsinama. Proud toꞌongan kami ma bangsa Sama itu angkan mura-murahan aniyaꞌ isab kasamahan aheka pasōd ma Kauman Sama Online itu, boꞌ pabantugta Bangsa Sama ma katilingkal dunya.

Kagong

Kagong

Kagong (The Crabs) Bay sinulat e’ si Veronica Jimenez-Antanani Nilukis e’ si Kajan K. Maulurana Niwalna’ e’ si Saidon B. Galibon maka si Nursida N. Noah Central Sinama This book was written in the Participatory Orthography Development Workshop under the partnership of DepEd ARMM and SIL Philippines at Zamboanga City on April 2013. *** Note “Kagong” […]

Anganom Tepo Ina’ku

Anganom Tepo Ina'ku

Anganom Tepo Ina’ku
(Mother Weaves a Mat)
Bay sinulat he’ si Omarjan Jahuran, si Nannura Ladjawan, si Mina Alawani, maka si Lolita Adjari
Bay ginudlis he’ si Elmo S. Anggilan
Central Sinama

Amokot Daing

Amokot Daing

Amokot Daing
(Net Fishing)
Bay sinulat he’ si Analisa Ambalaya maka si Lolita Adjari
Bay ginudlis he’ si Elmo Anggilan
Central Sinama

Saging Pangumpan

Saging Pangumpan

Saging Pangumpan
(Banana Bait)
Bay sinulat he’ si Mona Turani, maka si Robin Ladyawan, maka si Eva Apalal
Bay ginudlis he’ si Dioher Lagam
Central Sinama

Pantalun Pagtuhun

Pantalun Pagtuhun

Pantalun Pagtuhun
(Pants for Diving)
Bay sinulat he’ si Isneriya Casamero maka si Nanura Ladjawan
Bay ginudlis he’ si Elmo Anggilan
Central Sinama

Skip to toolbar