Luke

Ōnku si Luke. Dumaꞌin ka ōn Sama ilu, ōn Milikan. Webmaster aku ma Sinama.org sogoꞌ bang aku bineyaꞌ subay bangsa Sama kamemon ya tagdapū website itu ya bay hinangku.

Maraiꞌ tasayubi saliꞌ aloman-loman aku magpakilāhan dīku sabab dumaꞌin aku nianakan Sama. Milikan aku. Bay aku piꞌitu ni Pilipin boꞌ aku mag-internship ma linguistics maka ma community work. Maitu takilāku hꞌndaku angkan aku bay aminda ni bahasa Sinama min saddī bahasa. Minsan halam aku nianakan Sama, Sama na aku sabab Sama hꞌndaku maka Sama du isab saga anakku. Panduꞌan kami sigām magsinama. Proud toꞌongan kami ma bangsa Sama itu angkan mura-murahan aniyaꞌ isab kasamahan aheka pasōd ma Kauman Sama Online itu, boꞌ pabantugta Bangsa Sama ma katilingkal dunya.

Apologies, but no entries were found.

Skip to toolbar